Let op. Afhankelijk van het land dat u kies zult u herleid worden naar de thuispagina van de dochteronderneming. U vindt de verantwoordelijke contactpersoon op de pagina.

PALLMANN GmbH

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag!

[PALLMANN Belgium (Dutch)] Flyout

Raadplegen

PALLMANN Klantenservice

Technische vragen

Email versturen

Vestigingen

Aanspreekpunt

Vindt de juiste persoon

Handelaar / onderhoudspunt

Vindt de juiste persoon

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag!

[PALLMANN Belgium (Dutch)] Flyout

Raadplegen

PALLMANN Klantenservice

Technische vragen

Email versturen

Vestigingen

Aanspreekpunt

Vindt de juiste persoon

Handelaar / onderhoudspunt

Vindt de juiste persoon

Keurmerken en labels

Betekenis en oorsprong

Keurmerken en markeringen

Op onze verpakkingen en productinfobladen staan heel wat keurmerken, labels en goedkeuringen. Hier vindt u de uitleg van alle keurmerken die we gebruiken.

Voor de eindklant die de ruimte zal gebruiken zijn de thema's vrijheid van vervuilende stoffen of lage emissies en gezond wonen zeer belangrijk. Met de juiste emissieverzegelingen zoals EMICODE of de Blauwe Engel kunnen fabrikanten het bewijs leveren dat aan strenge eisen wordt voldaan.

Om de duurzaamheid van complete gebouwen systematisch te bevorderen en te documenteren, zijn er de afgelopen jaren verschillende certificeringssystemen voor gebouwen opgezet. Hieronder hebben we de DGNB- en BREEAM-gebouwcertificeringssystemen beschreven die relevant zijn in België maar ook in Europa. Het is belangrijk om op te merken dat niet de afzonderlijke producten gecertificeerd zijn, maar het hele gebouw. Bouwproducten moeten aan bepaalde criteria voldoen om in deze duurzame gebouwen te mogen worden gebruikt.

Emicode

De EMICODE beschrijft het emissiegedrag van installatiematerialen en andere bouwproducten door ze in de emissieklassen EC 1 Plus tot EC 2 in te delen (in volgorde van oplopende emissieniveaus). Alleen de klassen EC 1 Plus (zeer lage emissie plus) en EC 1 (zeer lage emissie) zijn van praktisch belang. De EMICODE is het meest gebruikte milieukeurmerk in onze branche.  Het label wordt door de fabrikanten vrijwillig toegekend op basis van emissie-testen en goedkeuring door de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) De EMICODE is het enige kwaliteitslabel voor vloerbedekkingsmaterialen waarbij de producten op de open markt worden gekocht en door een testinstituut worden getest om te garanderen dat ze voldoen aan het EMICODE-label. In geval van overtredingen zijn sancties voor de fabrikanten mogelijk tot aan de intrekking van de EMICODE-licentie.

Meer info

Blauer Engel

“Der Blaue Engel”’ is een Duitse certificering voor producten en diensten met milieuvriendelijke aspecten. Het certificaat geeft onder andere aan dat een product zeer emissiearm is. Dit keurmerk wordt voor verschillende productcategorieën toegekend op basis van relevante testcriteria. De legmaterialen worden getest volgens RAL-UZ 113. “Der Blaue Engel”-licentie wordt toegekend door het Duitse Instituut voor Kwaliteitsborging en Etikettering (RAL) na externe tests van het emissiegedrag en het voldoen aan verdere eisen met betrekking tot de samenstelling en informatie over de verpakking en het productblad.

Meer info

CE-markering

Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat zijn product voldoet aan de geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. CE staat voor “Conformité Européenne”. Producten waarvoor een geharmoniseerde EN-norm (of ETAG) bestaat, moeten voorzien zijn van een CE-markering en de fabrikant moet aantonen dat er kwaliteitsborgingsmaatregelen zijn genomen. De CE-markering op de productverpakking geeft de essentiële technische productprestaties weer, zoals de druksterkte en buigsterkte van een dekvloer. Voorbeelden van installatiematerialen zijn dekvloermortel (→ DIN EN 13813) of tegellijm (→ DIN EN 12004). De CE-markering is op zich geen kwaliteitskenmerk van een product. Met de markering neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid op zich om ervoor te zorgen dat alle aangegeven productprestaties worden gecontroleerd en permanent worden gehandhaafd. Daarnaast moet de fabrikant voor alle bouwproducten met een CE-markering een zogenaamde prestatieverklaring (meestal via de website) aan zijn klanten verstrekken, waarin ook de essentiële productprestaties van het product worden vermeld.

Ü-teken (Duitsland)

Het conformiteitsmerkteken (Ü-teken) geeft de bruikbaarheid van een bouwproduct in Duitsland aan. Het Ü-teken bewijst dat het betreffende product voldoet aan de nationale bouwkundige eisen van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) op basis van bepaalde en bewezen producteigenschappen. Dit geldt bijvoorbeeld voor vloer- of parketlijmen, waarvoor in Duitsland al ca. 5 jaar een toelatingseis geldt als deze producten in recreatieruimtes worden verwerkt. In het geval van lijmen wordt de goedkeuring verleend als bepaalde voorschriften met betrekking tot het emissiegedrag zijn aangetoond.

VOC-logo (Frankrijk)

In Frankrijk moeten bouwproducten sinds januari 2012 worden geclassificeerd op basis van hun emissies en worden gelabeld met een van de emissieklassen A+, A, B of C. Hierbij staat A+ voor de beste en C voor de slechtste emissieklasse. De etiketteringsplicht geldt voor alle bouwproducten die permanent binnenshuis worden gebruikt. De fabrikant deelt, op basis van een gedefinieerde productemissietest, zijn product in.

DGNB (Duitsland)

DGNB is het Duitse keurmerk voor duurzaam bouwen en wordt toegekend door de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen (DGNB e.V.) De DGNB heeft een uitgebreid systeem ontwikkeld voor de certificering van gebouwen. Het beoordeelt de ecologische, sociaal-culturele en economische aspecten van een gebouw. In vergelijking met andere systemen voor gebouw-certificering (LEED, BREEAM) houdt DGNB zich zeer intensief bezig met de economische aspecten van een gebouw. Gebouwen kunnen worden bekroond met DGNB platina, goud en zilver, afhankelijk van het totaal aantal behaalde punten.

Om in DGNB-bouwprojecten te kunnen worden gebruikt, moeten de bouwproducten aan bepaalde criteria voldoen, hierbij is de invloed van de producten op de kwaliteit van het binnenklimaat van groot belang. De te gebruiken producten kunnen daartoe vier verschillende kwaliteitsniveaus bereiken, waarbij 1 het laagste en 4 het beste kwaliteitsniveau is. Bovendien maakt het DGNB-systeem een ecologische balans op voor het hele gebouw. EPD's spelen hier een rol. Uzin Utz is sinds 2008 lid van DGNB.

Meer info

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een systeem voor o.a. certificering van (nieuwe of bestaande) gebouwen. Het systeem komt oorspronkelijk uit de UK, maar is inmiddels in veel landen ingevoerd. Het beoordelingssysteem voor gebouwen biedt een uitgebreide beschouwing van de ecologische en sociaal-culturele aspecten van het gebouw. Gebouwen kunnen voldoen aan de BREEAM-criteria "pass, good, very good, excellent en outstanding".

BREEAM stelt ook eisen aan producten die voornamelijk betrekking hebben op het binnenklimaat. Bovendien zijn bepaalde stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid uitgesloten voor gebruik in BREEAM-projecten.